НСО като ДС

ПРЕТОРИАНСКИТЕ ПАЗВАНТИ-СЛУГИ НА ВЛАСТТА

 • Законът е директно връщане към отреченото минало
 • Цинизъм: нагло са записали целта му: „НЕОБЕЗПОКОЯВАНОТО осъществяване на дейността на властта”!!!
 • Пазвантите на управляващите получиха нечувани привилегии

11831792_826278247488116_3569935442342480163_nМалко история от Римската империя:

Войниците за преторианските подразделения, които служат като охрана на императорите, са набирани главно от италийците.

Те са имали ред привилегии – служат 16 (а не 26) год., заплатата е 3 пъти по-висока от тази на обикновения легионер (720 денария за 1 год.), а при уволняването си получават 5 000 денария (за разлика от обикновения легионер – 3 000). Освен това често всеки нов император изплаща премии на гвардейците, за да гарантира благоразположението им.

Името на гвардията идва от praetorium — квартирата или палатката на предводителя (praetor) на римската армия на бойното поле.

Освен, че действат като телохранители на императора, преторианците служат и като полицейски сили в Рим, а най-сетне самите те се превръщат в политическа сила зад кулисите, която качва, сваля и дори убива императори. Може би заради тях се ражда цитатът от „Сатирите” на Ювенал: „Кой ще ни пази от пазачите ни” (Quis custodiet ipsos custodes.) Финалът е ясен – преторианската гвардия накрая е разпусната

Длъжността на шефа й – praefectus praetorio обаче остава, като се трансформирала в началник на тайната полиция.

Последното директно ни препраща, макар и 20 века по-късно, към закона, гласуван от парламента и с подписан указ за влизане в сила от президента.


Ще започна с онова, което е най-ясно и всеки, дори неграмотен ще го разбере.

Понеже историята сочи привилегиите на преторианците – заплатите в денарии спрямо онези за войниците от легионите на Рим, нека да видим и привилегиите на пазвантите на нашите властници.

Записани непоклатимо – в специален закон, което е не само парадоксално, но и възмутително.

ЕКСТРИТЕ ЗА ПАЗВАНТИН НА ВЛАСТТА

Чл. 63. Брутното възнаграждение на служителите на Националната служба за охрана се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.

Чл. 64.

(3) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:

 1. за офицери – не по-малко от 2,2;
 2. за сержанти – не по-малко от 1,75.

„Не по-малко“ е записано, ама до колко повече – няма текст! Т.е. в бюджета се записва база, ама колко е базовата заплата в действителност – никога няма да го научим. Но нека първо да завършим списъка на сензационните привилегии, а после да коментираме:

(4) Към основното месечно възнаграждение на офицерите и сержантите се изплащат следните допълнителни възнаграждения:

 1. за продължителна служба – в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият стаж, приравнен към първа категория труд;
 2. за специфични условия на труд в Националната служба за охрана – в размер, определен от началника й;
 3. за изпълнение на възложени задължения извън установеното работно време – в размер, определен от началника на службата;
 4. за работа при вредни за здравето условия – при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
 5. за постигнати високи резултати в служебната дейност;
 6. за други случаи, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Има и други екстри. Например тази:

Чл. 66. На служителите от Националната служба за охрана се изплащат ежемесечно порционни пари, които не подлежат на облагане с данък и не се включват в брутното възнаграждение. Размерът на порционните пари се определя от началника на Националната служба за охрана.

Но ето ви истинските скандални „екстри”:


Чл. 68. На офицерите и сержантите от Националната служба за охрана се изплаща сума за:

 1. облекло – при условия, по ред и в размер, определени от началника на Националната служба за охрана, която не се облага с данък;
 2. пътни разходи за отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната – за офицерите и сержантите и за членовете на семействата им.

Е, такава привилегия за „пътни” за членовете на семействата официално нямат дори депутатите. Но и тя не е върха на скандала. Може би е това в алинея 3 на този член:

(3) Част от разходите за отдих и възстановяване на служителите и членовете на техните семейства се извършва за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване по бюджета на Националната служба за охрана по ред, определен от началника й.

Разбрахте ли – плаща се и почивката на море например на пазвантите и семействата им.


И още една „екстра” за служители – живите. Да напомня – при евентуално мъртви се изплаща застраховката на живота им на членовете на семействата им. Става дума за стотици хиляди левове едната, като тези застраховки са направени изцяло на държавна сметка.

Чл. 69. (1) Служителите, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения офицери и сержанти, изпаднали в тежко материално положение, могат да бъдат подпомагани с парични средства по решение на началника на Националната служба за охрана за всеки конкретен случай.

И още един скандален текст в закона:

(3) Стойността на паричната помощ (безвъзмездната, за която стана дума) по ал. 1 не се облага с данък.

Отпуската, която ще плащат данъкоплатците (заплата + почивка за семействата, като видяхте от текстовете в закона), е повече от щедра:

Чл. 73. (1) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана имат право на редовен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.

(2) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана имат право на допълнителен платен годишен отпуск – по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения стаж, но не повече от 10 работни дни.

(3) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни в случаите по чл. 60, ал. 3.

Чл. 116 и следващи са гарантирали привилегии при пенсионирането:

 1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или при 27 години стаж, от които две трети да са действително изслужени като офицер или сержант от Националната служба за охрана или на длъжности по чл. 69, ал. 1 – 3 от Кодекса за социалното осигуряване;

Чл. 121.

(1) При прекратяване на служебното правоотношение на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.

(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години в Националната служба за охрана офицерите и сержантите имат право на еднократно допълнително вещево имущество или левовата му равностойност.

(8) Обезщетенията по ал. 1 – 5 и ал. 7 не се облагат с данъци.

А ЗАЩО СЕ ДАВАТ ТАКИВА ЕКСТРИ?

Най-простият отговор – защото законът възкресява тайната полиция, мощта на ДС (Държавна сигурност) от времената на тоталитаризма. Нали си спомняте от историята на преторианците онова, което споменах. Длъжността на шефа им – praefectus praetorio е всъщност началник на тайната полиция.

Всъщност Закона е закон за необезпокояването на олигархията, която управлява страната. Защото чл. 22 в алинея 4 е дал право на една тричленка да решава и осигурява охраната и на:

 1. други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката.

Забележете текста „затруднения на ВЛАСТТА”. Накратко – всеки олигарх, близък до нея, може да се уреди с охрана на наша сметка, на сметка на бюджета и данъкоплатците.


И една бележка за юристите – властта е общо понятие, което е недефинирано в законите освен чрез нейните органи. Но в този закон в редица текстове тези органи въобще не се споменават, а се говори най-общо за „властта”. Това позволява произвол поради неопределеността на термина и отнася текстовете с него именно като опит за възкресяване на тоталитарната уредба на една държава. Неопределеност е и използвания термин „затруднения“ на властта. В края на краищата критиката на действията на властта също е затруднение за нея, нали?!


Вижда се, че за тази олигархия се въвеждат недемократични процедури за защита. Съществуват редица общи текстове, достатъчно неконкретни, но с възможност за необятно поле за приложение. Съществуват и по-специфични и детайлизирани.

Ето ви в чл. 14 два такива текста, произтичащи от функциите на службата, зад които законно (и затова са вкарани) може да се скрие всичко – подслушване, следене, създаване на досиета на разни лица, вкл. и обикновени граждани. Мястото им въобще не е в закона – те са азбука на каквато и да е гражданска и най-обикновена дейност. Тези текстове могат да се отнасят дори и за един шофьор на такси.

 1. осигурява информационно-аналитичната дейност по охраната;
 2. осигурява логистично своята дейност;

Или този член:

Чл. 29. (1) За изпълнение на дейността по охрана офицерите и сержантите от Националната служба за охрана могат да изискват информация от държавни органи, органи на местното самоуправление, от юридически и физически лица при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Органите и лицата по ал. 1 предоставят исканата информация и са длъжни да оказват съдействие на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана за изпълнение на определените им в този закон задачи по охрана на лица, обекти или мероприятия.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се обработва, анализира, съхранява и унищожава по ред, определен от началника на Националната служба за охрана, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Е, ако не знаете, дори ДАНС, дори прокуратурата нямат право да изискват информация от физически и юридически лица ей така – кажи веднага, без да ги има съответните процедури и най-важното – съответните следствени или съдебни действия.

В член 30, ал. 2 е дадено право на пазвантите да проверяват

 1. документите за самоличност;
 2. багажа, товара, транспортните средства и съпроводителните им документи;
 3. обекти.

(3) Проверката се извършва по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите.

(4) За осъществяване на дейността по охрана офицерите и сержантите от Националната служба за охрана могат да изграждат и използват технически средства или системи, включително за:

 1. наблюдение и заснемане, като заснетите материали се използват само за:

а) изясняване на обстоятелства, свързани с посегателство срещу охранявано лице или охраняем обект;

б) установяване на извършвано неправомерно наблюдение на охраняваното лице или охраняемия обект;

в) целите на професионалната подготовка в службата; (те. за професионална подготовка ще ви следят)

 1. радиосмущения при необходимост и при условие че не сриват въздушната, морската или речната навигация;
 2. охранително-технически проверки. (и под този претекст могат всички да следят)

Както виждате, тук няма никакви ограничения нито за рода „обекти”, нито за обхвата на проверяваните, нито на някаква връзка на проверяваните с охраняваните лица и обекти на властта.


Грандиозният скандал, пиронът на Закона обаче не е в изброените точки на алинея 2, които току-що прочетохте. А в самия неин текст, който записва от какво се раждат такива неограничени права на пазвантите на властта.

Ето я тази скандална, недемократична, антиконституционна и тоталитарна презумпция:

Това неограничено право на проверки и следене е и заради (цитирам ал. 2 на чл. 30):

необезпокояваното осъществяване на дейността му” (бел. моя – на властника).

И понеже сега безпокоя охраняваните персони (властници и олигарси) с този анализ, вече съм обхвата на Закона за НСО и като едното нищо напълно законно могат да ме проверяват, обискират, ровят из апартамента ми и компютъра, да ми изискват ултимативно информация, да ме следят, подслушват и т.н.

Личното ми мнение – този текст възкреси функциите на тайната полиция на ДС, която заради спокойствието на комунистическите властници следеше, контролираше и проверяваше всичко и всички.


Мога да продължа с такива безумни текстове от закона – например помощни средства са и устройства за отваряне на помещения и домове, та чак до … бронирани машини.

ЮМРУКЪТ НА ВЛАСТТА

За какво им е на пазвантите на властта да ползват бронирани машини (не става дума за бронираните лимузини на управниците, а за специализирана бойна техника)?!

Ами защото освен за пазванти са гласени и за юмрук на властта, ако народът почне да протестира.

Това не е хипотеза. Записано е директно в Закона, в негови текстове.

Член 34 е записал правото им на всякакви действия, ако не се изпълняват техни разпореждания. Вкл. и ситуации, за които правомощията са на полицията, а не на някакви бодигардове, каквито би трябвало да са служителите на Националната служба за охрана.

Вижте сами текста:

(7) Забранява се използването на физическа сила, помощни средства, специални техники и похвати по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се прилага в случаите на масови безредици.”

Та затова „новото” НСО е лика-прилика със старото ДС като юмрук на властта.

Например чл. 35 дава право на пазвантите за използване на оръжие, като в алинея 1, т.3 се засяга не само охраната на обекти и лица, но и (цитирам): „други общоопасни деяния с възможни тежки последици.”

Сега разбрахте, нали, защо са им дадени такива привилегии като заплати, допълнителни възнаграждения, безвъзмездна помощ, привилегии за отпуск, пенсиониране, социални придобивки и т.н., и т.н.

Тези „бодигардове” са не само доверените пазванти на властта и олигархията, но и силата й – нейният юмрук, който ще бъде призван да мачка евентуално народно негодувание.


Аз лично ще си спестя ругатните за партията ГЕРБ, инициирала и написала този закон, за депутатите, които го гласуваха, за президента, който го подписа за влизане в сила.

Но всички те със сигурност не са демократи, не са граждани, не са реформатори, не са модерни личности. Те са марионетки на кукловодите тук – зад кулисите и поклонници на неототалитарни режими – на 2500 км отвъд нашата граница.

Факт – за тези властници и управляващи няма и не съществуват български граждани! Има само държава – тяхната!

Ето ви го доказателството от Закона:

Чл. 96. (1) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

(2) За вреди, причинени на граждани при условията на ал. 1, служителите не носят имуществена отговорност към увредения

Автор: Григор Лилов
Източник: facebook.com/grigor.lilov/posts

Advertisements

One thought on “НСО като ДС

 1. Либералната демокрация неизбежно се изражда и постепенно се превръща в тоталитарна диктатура. Това е така, защото тя всъщност служи само да прикритие – за димна завеса, зад която истинските управляващи набират сила, докато се подготвят за заграбване на неограничена власт. От 25 години в България се насаждат либералните (уж „демократични“) демагогии и се промиват мозъците на хората. Средата е вече готова – народът е дебилизиран, оглупен, развратЕн, оскотял, доведен до просешка тояга и до състояние на пасивно отчаяние, децимиран… И всички защитни механизми на обществото са свалени. Време е да се довърши започнатото. При тъй наречения „комунизъм“ било имало „диктатура“ и „тоталитаризъм“?… Оооо, чакайте само да видите, какво ви е подготвила новата ни колониална власт!… Жалко, че тогава повечето живи свидетели, които могат да разкажат истината за миналото, вече няма да ги има. А пък малкото останали… тях никоя овца няма да се сеща, че може би, би било добра идея, да вземе па да ги пита нещо.
  Малко остава вече. Ножът е остър, Вълчо е гладен. Чиниите са сервирани.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s