КФН е открила редица нарушения на компании, свързани с Иво Прокопиев

За нередностите са сезирани ДАНС и прокуратурата, става ясно от отговорите на регулатора на въпросите на вестник „Труд“ и агенция „ПИК

timthumb.php

„В периода от 2011 г. до 2015 г. по отношение на „Алфа Финанс Холдинг” АД, съответно лицата управляващи и представляващи дружеството, са приложени общо 32 броя принудителни административни мерки“, пише в отговорите на въпросите. От тях до момента не са изпълнени 5.

„Преобладаващата част от тези мерки са свързани с разкриването на регулирана информация в съответствие със нормативните изисквания“, разкрива КФН. „Останала част от принудителните мерки са приложени във връзка със замяна на довереника на облигационерите и представяне на договора за продажба на мажоритарния дял в капитала на „Каолин” АД, сключен с Quarzwerke GmbH, заедно с всички анекси към него.“

По отношение на „Алфа Финанс Холдинг” АД КФН е съставила общо 49 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени наказателни постановления. Общата стойност на наложените санкции е в размер на 375 400 лв.

До настоящия момент съдът не е отменил нито едно издадено наказателно постановление, а единствено по едно е намалил санкцията. Платените от страна на „Алфа Финанс Холдинг” АД санкции са в размер на 151 200 лв., уточнява регулаторът.

В хода на осъществявания от КФН надзор за периода 2010 г. – 2015 г. по отношение на други дружества, свързани с Иво Прокопиев, а именно – „Парк” АДСИЦ, „Алфа пропърти 1” АДСИЦ, „Соларпро холдинг” АД, УД „Алфа асет мениджмънт”, АД са съставени общо 19 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени наказателни постановления. С тях са наложени имуществени санкции в общ размер на 35 600 лв., като до настоящия момент съдът е отменил едно наказателно постановление. По посочените наказателни постановления в КФН са постъпили плащания в общ размер на 19 100 лв.

„През периода 2011 г. – 2015 г. срещу ИП „Булброкърс” ЕАД са съставени 25 броя актове за установяване на административни нарушения. По посочените актове през 2013 г. са издадени две наказателни постановления с обща санкция в размер на 1 500 лева, по останалите 23 броя актове предстои произнасяне на административно наказващия орган – заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. По посочените две наказателни постановления съдебния контрол е осъществен, като с влезли в сила решения е потвърдено едно наказателно постановление, съответно е отменено другото. Имуществената санкция по потвърденото от съда наказателно постановление е платена по сметка на КФН“, пише още в отговорите.

Отделно от описаните извършени нарушения за периода 2014-2015 г. на Иво Прокопиев са издадени 16 наказателни постановления, с които са наложени глоби в общ размер на 98 000 лв. Наказателните постановления са обжалвани и предстои произнасяне от съда, посочват от КФН.

Като цяло КФН заключава, че „спрямо компании, свързани и/или контролирани от Иво Прокопиев са събрани данни, отнасящи се до множество нарушения на законодателството, включително съмнения за пране на пари, избягване на данъчно облагане, извършване на дейности извън издадения лиценз, както и дейност без лиценз, увреждане на правата на миноритарните акционери, непредоставяне на информация относно произход на средства, непредоставяне на регулирана информация за целите на надзора на КФН, консистентно неизпълнение на принудителни административни мерки, както и неизпъление и незачитане на влезли в сила съдебни решения на върховните съдилища, и др. За описаните данни са подадени 7 сигнала до ДАНС и както и 7 сигнала до Главна прокуратура на РБ“.

Освен това от отговорите става ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за ощетяване на държавата в особено големи размери заради продажбата на миноритарния дял на „ЕВН Електроразпределение“.

„Поради наличие на данни и възникнали съмнения за ощетяване на миноритарните акционери и възможна пазарна манипулация при продажбата на остатъчния държавен дял от „ЕВН Електроразпределение”, както и за нарушения включващи занижаване на първоначалната оценка на дяловете, наличие на конфликт на интереси и предпочитане на интереса на частен инвеститор пред държавния интерес и непостигане на максимална полза за държавата, като в резултат е бил ощетен държавния интерес в особено големи размери, от страна на КФН през 2013г. бе подаден сигнал до Главния прокурор за предприемане на необходими действия по преценка. В резултат на сигнала бе образувана прокурорска проверка. Въз основа на подадения сигнал от СГП е образувано досъдебно производство и към настоящия момент се извършват активни действия по разследване по случая“, посочват от КФН.

От КФН посочват още, че „Законът за пазарните злоупотреби с финансови инструмент (ЗПЗФИ) възлага като индивидуално правомощие на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да осъществява надзор върху борсовата търговия и свързаните с нея нарушения, включително да извършва проверки и да санкционира при констатиране на пазарна манипулация. Председателят на КФН няма никакви законови правомощия по извършването на тези проверки и налагането на санкции за установени пазарни манипулации по силата на закона“.

„Законът изрично постановява, че тези правомощия са изключителна самостоятелна компетентност на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН, който е независим и самостоятелен орган, неподчинен на председателя, и същия се избира от Народното събрание, като гаранция за неговата независимост. Самостоятелна компетентност на индивидуалните органи по ЗКФН, а именно заместник-председателите, ръководещи съответните управления на КФН, са и всички действия по извършване на проверки и разследвания за евентуални пазарни манипулации, включително налагането на санкции за такива нарушения в областта на надзора на небанковия финансов сектор. Съгласно закона, действията, актовете, мерките и решенията на тези самостоятелни административни органи не подлежат на съгласуване и на одобрение от страна на председателя на КФН в нито един момент от фазите на административните производства по издаването им“, пише КФН.

Още от встъпването си в длъжност като председател на КФН Стоян Мавродиев публично се е обявявал за промяна в структурата и начина на вземане на решения с цел ограничаване на индивидуалните правомощия на заместник-председателите и предоставянето им на колективния орган, включително издаването на принудителни административни мерки и наказателни постановления.

По отношение на наложените санкции на „Икономедиа” АД КФН отново отбелязва, че не е глобявала медията за неразкриване на източник на информация, а за разпространяване на невярна информация, която може да създаде подвеждаща представа за публично дружество.

„Разпространените внушения, че се налагат санкции за неразкриване на източник на информация, която е била публикувана и разпространена, и се отнася за публична компания, освен неверни, са и манипулативни“, посочват в отговор от КФН.

От текста става ясно, че регулаторът е издал три акта за установяване на административни нарушения на „Икономедиа” АД. По два от тях вече са издадени наказателни постановления на обща стойност на имуществената санкция 150 000 лв., а по третия акт предстои произнасяне на административно наказващия орган, а именно – заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

„Следва да се има предвид, че издадените наказателни постановления подлежат на съдебен контрол, т.е. законът предвижда възможността лицето, на което е наложена глоба/санкция, да защити своето право чрез обжалване на издадените постановления. Съдът е органът, който може да отмени, потвърди или измени наложената в наказателните постановления санкция/глоба“, добавят от КФН.

Източник


Харесва ли ви ANONYMOUS BULGARIA? Подкрепете ни за да достигнем до повече хора!
Advertisements

2 thoughts on “КФН е открила редица нарушения на компании, свързани с Иво Прокопиев

  1. Не е ли време вече да ни чуе гърлото от Йелоустоун…..там е спасението…

  2. Това го повтаряме, защото е важно да се ЗНАЕ от ВСЕКИ човек, най-вече от гражданите в източно-европейските държави.
    Европейската интеграция е ПРОЦЕС на политическа, правова, икономическа, социална, културна интеграция на европейски държави. Моделът за интегриране на ВСИЧКИ източно-европейски държави е един: Изкупуване на СИМВОЛИЧНА цена на АТРАКТИВНИ отрасли от промишлеността им от американски корпорации или техни ПОДСТАВЕНИ фирми, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за изкупуване са животоподдържащите отрасли: водоснабдяване, енергоснабдяване, обществен транспорт, телекомуникации, жилищата Ви, снабдяване с хранителни продукти. Контрол върху финансите им, включване в контролиран от Запада, нефто-газо-провод, ТЕГЛЕНЕ на кредити и ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ към западни банки, спекулации с обработваемата им земя. Евро-атлантическата интеграция се провежда задължително от МАСИРАНА пропаганда. Средствата за МАСОВА информация също биват евро-интегрирани и КОНТРОЛИРАНИ централизирано и се заемат с ПРОМИВАНЕ мозъците на гражданите с евро-атлантически ценности. Едно от най-популярните клишета на евро-атлантическите ценности е „перспективата за всеки да притежава собствен бизнес, да бъде свободен в потребителския си избор и да се придвижва свободно зад граница“. С напредване на евро-интеграцията, напредва и СПАДАНЕТО на жизнения стандарт и ВЛОШАВАНЕ на социално-битовите условия в държавите членки на Евросъюза. Паралелно с влошаване качеството на живот в Европейския съюз, се УВЕЛИЧАВА и нуждата от ПРОПАГАНДНИ кадри, които да ПОДТИСКАТ критичните мнения сред гражданите. Възникват и нови професии като астротърфинг, протестър, доброволци, както и нови институции – Неправителствени организации.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s