Новият Световен Ред идва! Готови ли сте?

Ако разберете каква е неговата същност, и как постепенно се налага, вие ще станете способни да го наблюдавате как той се разширява в ежедневните новини!
Научете се как да се пазите!

Истината освобождава!

Заемете стабилна позиция, с проницателност и неспокойствие.
Така вие вече няма да възприемате новините по стария начин.
Вие живеете сега в крайните времена!

New order

Новини накратко:

(ТЕЗА, АНТИТЕЗА = СИНТЕЗА)
Списание “Мегъзин”, 25 май, 1992, “Разговор с Горбачов”, стр.51
– “Нищо от триумфалното двуседмично турне на Михаил Горбачов в Съединените щати, не говореше, че това е вече един политик в оставка, вън от властта. Американците…го посрещнаха с овации…Тъй като неговата визита в Съединените щати бе, за да се създаде основа и контакти за …Фондацията Горбачов. Това го улесни да попадне в редицата на държавните мъже, чиито речи се очакват с нетърпение да обходят планетата. Тематиката му бе като естествена последица, – перестройката: целият свят се нуждае от промени и преориентация. Горбачов не се увлече да говори за предположението, че социалистическата теория е пропаднала или че комунизмът бил вече мъртъв.
– “Алтернативата между капитализма и комунизма е в ход.”
Много от вас вероятно ще изпаднат в учудване от тази новина, не отчитайки, че тя съдържа едно от най-великите признания в историята на модерния свят. Всеки изследовател на Заговора на Илюминатите, за Новия Световен ред, неизменно би прозрял какво всъщност има предвид Горбачов, като казва “алтернативата между капитализма и комунизма сега е в ход /в най-близко бъдеще/.
Ако се вгледаме внимателно в съждението на Горбачов, ще видим, че той иска да каже за трите системи на обществено управление. Двете, които досега присъстваха и третата, която е на път да дойде. Той има предвид Комунизма и Капитализма като установени понастоящем на планетата, но говори и за трета система, която не именува, чието управление ще бъде нито комунистическо, нито капиталистическо.
Какво всъщност би могло да означава всичко това? За да отговорим на този въпрос, би трябвало да се върнем в историята към 1 Май, 1776 година, в деня, когато Адам Вайшопт, евреин, йезуитски свещеник, създава своята окултна група, която именува Илюминати или Осветени. Адам Вайшопт формира своето общество на основата на Йезуитския орден, чийто правилник и ред, отлично познава.
Майсторите – илюминати представляват истинско тайно окултно общество, изцяло затворени към външния свят. Те имат свой определен план да отхвърлят всички религиозни и граждански институции и правителства, като ги заменят с едно ново Световно – Глобално управление, или системата, която още тогава Вайшопт нарича Нов Световен ред.
Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
Уебстър посочва в своята книга “Световната революция”, следния списък, който включва следните 6 цели.
1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
2. Премахване на частната собственост (и превръщане на всички собственици, в безимотни “пролетарии”).
3. Премахване на правото на наследяване.
4. Премахване на патриотизма.
5. Премахване на семейството, брака и цялата моралност (и съвест), както и институциите за (традиционно-религиозно) обучение на децата (и заменянето им с т.н. “светско образование”)
6. Премахване на религиите (и на първо място – Християнската. А срещу юдейската религия, синагогите и равините никога и никъде, нито е писано, нито е предприеман някакъв погром от масоните, илюминатите или комунистите, каквито погроми безброй пъти са вършени срещу католическата и паравославната църкви!)

За да се изпълни този план, Вайшопт знае, че ще му бъде необходима свръхестествена сила, ако наистина иска да успее в разгрома на Западната цивилизация, която всъщност е християнска.
Така, Вайшопт поставя основите на Илюминатите върху окултна основа. Създава символа на своята организация, Всевиждащото Око, на върха на пирамида, поставена в кръг. В основата на кръга стоят думите Annuit Coeptus, което в буквален превод значи “Известявайки рождението на”. А в дъното на кръга са латинските думи “Novus Ordo Seclorum”, или Нов Световен Ред.
Ако този символ ви звучи познато, то е защото ви напомня символа от гърба на еднодоларовата банкнота. В дъното на пирамидата са латинските цифри, които като се превърнат в нашата позната арабска цифрова система, означават 1776.
И така, след като американските пари носят символа на Новия Световен ред, тогава бихме могли да допуснем, че американското правителство е било обвързано с Новия Световен ред още през 1776 година. И наистина е така, но за това ще говорим по-късно отново.
Вайшопт има предвид пърното отхвърляне на всички правителства и тяхната замяна с неговата Глобална система. Той се прицелва със своя план в западноевропейските правителства, защото според него те са изградени върху християнските принципи. (Вайшоп и Илюминати са само още една от многото тайни, юдейски, сатанински, мафиотски организации, но при тях юдаизмът е прикрит). Вайшопт знае, че източните нации лесно биха съдействали на неговия план, тъй като техните (ценностни и) религиозни системи са силно повлияни от мистицизма (и не се основават върху ясни нравствени ценности, като при европейците и християнството).
Затова наблюдаваме това (целенасочено) смесване, което се извършва между източните нации и привържениците на Ню Ейдж, за да влезе (по лесно и неусетно) светът в Новия Световен Ред.
Проблемът, както Вайшопт добре разбира, всъщност е в това, как впоследствие християнски ориентираните нации на Западна Европа и Новия Световен ред, да се конвергират към Съединените Американски Шати. И така, той насочва своя план в тази посока. Отначало той вижда две враждебни религии, на Романския католицизъм, и на буржоазното протестантско движение.

Adam Vaisxaupt

Ето го проблема накратко! Вайшопт иска да разруши Западните правителства, подменяйки ги с едно ново Глобално управление, наречено Нов Световен Ред. Но как да направи всичко това? Как постепенно да се промени всеки един аспект от културата на съответната западна нация, в посока – от свобода към робство, така че гражданите на тези нации, да не забележат това и да не предупредят своите правителства за разрушителното действие!
Като начало, би трябвало само да се запази Плана в строга тайна. Това е и главната причина, поради която Вайшопт създава своята организация – илюминати.
Те всички вече имат своя тайна, която да пазят от другите народи, които се канят да заробят.
Вайшопт усеща, че би могъл да има отличен съюзник в лицето на обществото на фримасоните.
Официално създадени през 1717 в западния свят, те прокламират, че общочовешките ценности, и поведения, един ден като еволюират, ще се слеят в една точка в която всички религии стават една. И тогава според тях, всеки човек ще осъзнае, че е брат на другите. Така, фримасоните предвиждат, че ще се стигне до един път на Ново Глобално разбиране за света. Според тях, това е неизбежен процес и трябва да се осъществява по естествен път с мирни средства.
Вайшопт нарича това “глупости”! По мирен и естествен път, това никога не би могло да се случи, според него – а само чрез мощни революции! И така, Вайшопт и неговите хора, се заемат с инфилтрирането на свои хора във всяка една от фримасонските ложи, като се почне от 1776 и така в продължение на 13 години. И през 1789 година Вайшопт, със своето обкръжение, вече контролира всички масонски ложи в Европа. Победата му над американските масонски ложи става възможна не по-рано от 1830, но всъщност и преди това Вайшопт е бил в състояние да покори сърцата на американските масони.
На Вайшопт му липсва един важен елемент от неговия грандиозен План, за установяване на Нов Световен Ред: – повод или теза, за тактическо разгръщане на (световна) битка, която ще му позволи да елиминира правителствата на Западния свят.
Но през 1823 година, един немски професор на име Хегел, му осигурява тази важна формула, за осъществяването на тактическия план. Хегел предлага обществото да бъде управлявано по следната формула:
1. Съществуване на един тип управление на общество наречено “Теза” би провокирало поява на противоположния тип управление, което Хегел именова “Антитеза”.
2. Тезата и Антитезата биха започнали естествено да се борят помежду си, тъй като те са противоположни системи и виждат нещата по коренно различен начин.
3. Ако Тезата и Антитезата се борят помежду си в един продължителен период, без това да доведе до унищожаването на едната от тях, тогава битката им ще премине в създаване на едно ново състояние – хибридна система на управление на обществото, която Хегел нарича Синтез.

Постоянна война или заплаха от война, ето къде е ключът!
Хегел теоретизира, че Конфликтът води до промени, а планираният конфликт воси до заплануваните промени. Тази теория профучава през Европа, по университети и колежи, където се обсъжда и дебатира. Очаровани от нея са студентите, но скоро тази теория потъва в забрава, но Илюминатите, и фримасонството вече притежават своята формула по пътя към осъществяването на своята цел – Новият Световен ред.
Нека повторим отново условията в Европа, тогава:
1. “Тезата”, която съществува, е оригиналната система, доминираща в Европа в края на 1700 те. Тази система е изградена икономически върху частната инициатива, политически върху монархията или демокрацията и религиозно – върху християнството.
2. А “антитезата” – противоположна на “тезата”, трябва да е система, която, теоретически, чрез побеждаване на тезата за един продължителен период от време, би създала новата система, наречена Синтеза.
Главният проблем е, че през 1776 година, липсва истинска противоположна система – антитеза.

И така, какво би могло да се измисли, когато противоположна система все още не е възникнала? Ако аз съм по следите на установяването на Плана на Новия ред и също така вярвам в Хегел, тогава бих седнал и създал тази антитеза. Католическият издател и автор, от същото време, Пиърс Комптън пише по този въпрос как бива създадена антитезата. През 1846 година, “имаше едно чувство за промени, което витаеше във въздуха, което да надхвърли рамките на църквата.
Две години по-късно избраните тайни посветени, наричащи себе си “Лига на 12-те Илюминати”, финансира Карл Маркс, да напише своя Комунистически манифест (както преди това, Световното еврейско правителство финансира Вайшоп, да създаде Илюминати и да подмени ръководствата на масонските ложи! А Комунистическият Манифест, взъщност е отдавна съществуващият юдео-масонски план за манипулиране и завладяване на света, в който думата “масони” или юдеи, е заменена с “комунизъм” и “комунисти”!). И така, антитезата теоретично е създадена чрез Комунистическия Манифест, благодарение на Карл Маркс, през 1848 година.
Схващането, че Илюминатите създават комунизма прави възможна връзката между комунизма и т.нар. Ню Ейдж движение., което бива създадено благодарение на Елена Блаватски през 1875 год. Ето защо вие виждате и чувате Горбачов да използва стандартната терминология на Ню Ейдж през 1986 година. Така, вече, историческото ни проясняване е пълно.
Ето каква е връзката между организациите във времето:
1776 г. – обществото на Илюминатите е създадено, с главна цел – Нов Световен Ред.
1823 г. – Хегел въвежда своята теория /Теза плюс антитеза = синтеза/
1848 г. – Карл Маркс компилира теорията на комунизма, и създава перфектна антитеза срещу капиталистическата система.
1875 – Ню Ейдж движението е основано като тайно Теософско общество.
1917 – комунизмът става управляващата система в Русия, на практика създавайки антитезата на западната теза.
1917 – 1945 – западните сили изграждат имиджа на Русия, като суперсила.
1945 – 1989 – По-специално създадения сценарий, за опасност от ядрена война, Съветският съюз се явява основа на потенциален конфликт със Съединените щати. Но реални конфликти отсъстват (понеже и съветската комунистическа империя, и западните “демокрации” се ръководят от един и същи юдейски център).
1975 – Духовни наставници съветват теософското общество да започне работа с масите, изменяйки името си, на Ню Ейдж движение.
1990 – Президентът Джодж Буш възвестява Новия Световен Ред през август, след нападението на Ирак в Кувейт.
Предстои – сливане на Изтока и Запада, на Русия и Съединените Щати в едно Глобално Световно управление, чрез Обединените Нации.
1999 – 31 декември, неуспешен опит за демонстриране на Новия Световен Ред, по време на честването на Миленеума в Кайро, в Гиза. Подготвеното светлинно (чудо) шоу, включващо “Окото на Хор”над пирамидата, се проваля.
Нови дати: през 2000 – пак опит за премиера на Новия Световен Ред включваща очаквана светлина отгоре.

Скъпи приятели! В Библията е казано, още от началото, та до края, че Луцифер /Сатана, дявола/ прави заговор още от самото начало за да опита да изтръгне контрола от Господа, и да може по този начин да заеме мястото му и да бъде обожествяван като бог на земята. Библейските пророчества ясно ни известяват, и в Стария, както и в Новия Завет, че Сатана ще използва в своята работа хора и нации, тайно заговорничейки, за да реорганизира света в 10 супер нации., служейки си с тъмната страна или магия, само и само да изпълни своята цел. И когато тези тайни общества успеят да реорганизират света в 10 нации, тогава ще се появи техния нов авторитет в лицето на Антихриста.
Такова накратко е библейското пророчество, касаещо световната организация в тези последни дни. И като изненада на изненадите е Планът на Новият Световен Ред, развиващ се паралелно с масивната работа извършена от Ню Ейдж движението.
Превод със съкращения от статията
“Теза, антитеза = синтеза”
http://www.cuttingedge.org/news/n1004.html
Автор: abet, още от автора: http://abet.blog.bg/

Източник: http://grigorsimov.blog.bg/politika/2009/05/03/noviiat-svetoven-red-idva-gotovi-li-ste.329958

Advertisements

12 thoughts on “Новият Световен Ред идва! Готови ли сте?

 1. Цялото горно писание за Новия световен ред е чиста литература. Също както ХИТЛЕРИЗМА прави – казва 98% истини и само 2% лъжи. Тия 2% са НЕЗАБЕЛЕЖИМИ в калабалъка от дърдорене, но са ОСНОВНИ за изграждането на ЗАБЛУДАТА. Т.е. един ден „вятърът“ отвява шумата, листата, а ОСНОВАТА (стволът) вече е изградил някакво ново, ЛЪЖЛИВО ДЪРВО (причино-следствени връзки) от проблеми.

  Защото МАРКСИЗМЪТ е така НЕГРАМОТНО и преднамерено опростенчески представен, но в замяна на това НАДЪХАН с ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМОЦИИ, че нищо вярно не излиза накрая за него, нито РОЛЯТА му за изменение на света.

  В края на краищата това е една ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИМПРОВИЗАЦИЯ, която нито обяснява причините на явленията, нито ПРЕДВИЖДА какво следва от тук нататък, нито как и с какво да се избегнат катаклизмите.

  Една статия за отвличне на вниманието от НАУКАТА, каквато представлява КОМУНИЗМЪТ с ФИЗИЧЕСКИ ИЗМЕРИМИ (обективни) и затова лесно контролирани величини като работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА, БРОЙ производствени единици, КВАЛИФИКАЦИЯ (способности) и от нея ИЗЧИСЛИМО място в обществената йерархия, от чиято СЪВКУПНОСТ се сътавят КРИСТАЛНО ЯСНИ ЧОВЕШКИ (ТРУДОВИ) ОТНОШЕНИЯ. И това не е ПОЛИТИКА, а чиста ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА.

  Както казва самият Маркс, една наука става такава, само ако може да се опише с математика.

  Я ми кажете къде, в кое общество е имало или се предвижда да има КРИСТАЛНО ЯСНИ ЧОВЕШКИ (ТРУДОВИ) ОТНОШЕНИЯ, контролирани от СВОБОДНО ОБЕДИНИЛИ СЕ, СЪЗНАТЕЛНИ ХОРА?

  Това в нито една ,елигия гf няма, нито в еднd партийна програма, нито в намеренията на Новия световен ред.

  ПРОСТО ЧЕТЕТЕ ОРИГИНАЛИТЕ на МАРКС, Ленин, Сталин и АВТЕНТИЧНИТЕ документи, така грижливо подменени именно от тия илюминати и масони с цел очерняне НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ на тия велики хора. По простата причина, че именно защотот ОБЕКТИВНАТА НАУКА (ИЗЧИСЛЕНИЕТО) на физически величини дава КРИСТАЛНАТА ЯСНОТА на това, какво става или не става в обществото, тия наложители на Новия световен ред ФАЛШИФИЦИРАТ постиженията им не само като наука, но и самата им практика.

  Защото много по-лесно е да се оставиш за 10 минwти на ВНУШЕНИЯТА на някаква си сладкодумна статийка като тая, отколкото на правиш ЛОГИЧЕСКИ (НАУЧНИ) изследвания, сравнявайки автентични документи и изчислявайки физически величини. Каквото са правили Маркс, Ленин, Сталин, Леонтиев и десетките други Нобелови лауреати марксисти, за които и не сте чували пак от политически съображения на масмедиите.

  • това си е самата истина. Идва новият вид комунизъм. Много хора „хабер нямат“ извинете за изказа, по-скоро не искат да имат. А е стара истина, че насила можеш от някого нещо да вземеш, но насила не можеш да му дадеш. Ами да спят тогава, ще се събудят в кошмарен филм, но явно това заслужават. Когато човек пази Боже е тежко болен му предлагат и тежка терапия и му дават да разбере, че няма избор. Същото и тук. По всичко личи, че няма друг начин

 2. Парижките комунари и Гаврош не са илюминати за разлика от Г.орбачов и Буш. Осъзнайте се невежи лицемери.

 3. НСР е отдавна тук, просто в момента сме все още в началните му стадий.

 4. anonimni az napulno vi vyarvam i potkrepyam zashtoto vse pove4e se obejdavam 4e vsi4ko tova e istina
  ako ima nyakakva alternativa srehtu novia vetoven red bih iskala da pomogna na pove4e hora da se sabudyat za tyah ne iskam da buda rob na bolni mozuci ako kajete kakvo bih pomognal bih go napravil

 5. Идеята на фримасоните в самото начало е истината за това, че ще се осъзнаем. Единственото чудо, което може да ни спаси е светлината в нас. Така както илюминатите обединяват енергията си за сатанизиране на земната популация, така и ние може да използваме нашите, необходимо е само насочване на мисълта за постигане на определена цел. Целта обаче трябва да е съзидателна, а не разрушителна.
  Според мен обаче новия ред няма да се състои, защото в ерата на Водолея започва пробуждане отвътре във всеки един от нас. Всеки един ще осъзнае, че има избор и ще успее да отличи доброто от злото интуитивно. Единствената революция, която ние трябва да предприемем е промяна на мисленето относно нашата същност, налага се и контрол върху мислите, които произвеждаме.

  Отрицателна мисъл = отрицателен резултат
  Положителна мисъл = положителен резултат
  Неутрална мисъл = 0
  Мисъл за духа и духовния свят = зареждане с енергия

  Всички тези неща могат да бъдат намерени във философията на Йогата. Знайни от древността, с многократни опити за заличаване на познаинието чрез изгаряне на книги.

  За намаляне броя на отрицателните мисли бихте могли да практикувата пълно отказване от телевизията и нечетене на новините. А за зареждане с енергия – медитация всяка сутрин или молитва. Ако не знаете да се молите, потърсете молитвениците на Дънов или Димков.
  Книгите на Бо Ин Ра също са добър източник на информация.

 6. Прочетете книгата за руския ангел, светията отрока Вячеслав „Посланный Богом“ http://vk.com/poslannyj_bogom или вижте в youtube филмите за него. Мислейки върху пророчестата, изречени от устата на дете /1982-1993/, част от които вече са се сбъднали… нека не забравяме библейския разказ за пророка Йона, за Божията милост и… да бъдем будни!

 7. Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
  Уебстър посочва в своята книга “Световната революция”, следния списък, който включва следните 6 цели.
  1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
  2. Премахване на частната собственост (и превръщане на всички собственици, в безимотни “пролетарии”).
  3. Премахване на правото на наследяване.
  4. Премахване на патриотизма.
  5. Премахване на семейството, брака и цялата моралност (и съвест), както и институциите за (традиционно-религиозно) обучение на децата (и заменянето им с т.н. “светско образование”)
  6. Премахване на религиите (и на първо място – Християнската. А срещу юдейската религия, синагогите и равините никога и никъде, нито е писано, нито е предприеман някакъв погром от масоните, илюминатите или комунистите, каквито погроми безброй пъти са вършени срещу католическата и паравославната църкви!)

  Точка 2 е силно противоречива и объркано представена. Първо не се прави разлика между лична собственост и частна собственост. Премахването на частната/наемна/ собственост върху средствата на производство не прави никакви безимотни пролетарии. Напротив при тези условия над 95% от българите имаха лични имоти което е лична собственост, но работеха в условия на комунална/обща/ собственост. Ако не се прави разлика между тези две неща на практика издишат много от останалите тези.

  При сравнение с капитализма например, в най-развитите капиталистически страни собствени жилища имат 20-30% от жителите, останалото е на кредит, една малка клика под 1% държи цялото частно производство чрез корпорации, а 4-5% лакеи които са преките ръководители в пирамидата под собствениците притежават по десетки имоти.

  Това, че и двете системи са под контрол на една и съща власт не го оспорвам, но не можеш да направиш синтез от тези две системи без да отречеш основните принципи за собствеността върху средствата за производство на едната. Това е би звучало като да кажеш, че в китайския модел има нещо социалистическо или, както твърдят много либертарианци, че щатите се били превръщали в социалистически.

  • Az imam sobstven apartament.no nali trjbva da plashtam po 500 kinta vsjka godina,inache se trupat s zverski lihvi i nakraij ti go vzima cadij izpalnitelij, I ako tova e lichna sobstvenost…..

  • Ооо, този филм го гледахме вече, кой имаше жилища при социализма? Защото всеки нормален човек панелните коптори не ги брои. Тогава кой имаше жилища. Аз мога да напиша цяла статия по темата. От лични наблюдения и преживяно.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.