Еко­фа­ши­зъм и еко­де­мок­ра­ция

ноември 2005, от Серж Латуш, про­фе­сор по ико­но­ми­ка в Уни­вер­си­те­та Ор­се

shutterstock_12399250

„Сеп­тем­в­ри е бил най-топ­ли­ят ме­сец на зе­мя­та, от­как­то тем­пе­ра­ту­ри­те се из­мер­ват с на­уч­ни ме­то­ди“ (1880 г.), то­ва обя­ви на 14 ок­том­в­ри аме­ри­кан­с­ки­ят На­ци­о­на­лен цен­тър за из­с­лед­ва­не на оке­а­ни­те и ат­мос­фе­ра­та. Пет дни след то­ва Меж­ду­на­род­ни­ят съ­вет за на­у­ка пре­дуп­ре­ди, че све­тът ще бъ­де раз­тър­сен от по­ве­че раз­ру­ши­тел­ни при­род­ни бед­с­т­вия, свър­за­ни с ус­ко­ре­но­то за­топ­ля­не на кли­ма­та. Еми­сии на га­зо­ве с пар­ни­ков ефект, за­мър­ся­ва­не на въз­ду­ха, пот­реб­ле­ние на не­въз­с­та­но­ви­ми при­род­ни ре­сур­си и на во­да… Как да се за­дейс­т­ват не по­роч­ни­те, а доб­ро­де­тел­ни­те кръ­го­ве на от­ри­ца­тел­ния рас­теж, ка­то се га­ран­ти­ра со­ци­ал­на­та спра­вед­ли­вост, без ко­я­то чо­ве­чес­т­во­то е об­ре­че­но на без­ре­дие?

ПРО­ЕК­ТЪТ ЗА ИЗ­Г­РАЖДА­НЕ на ед­но ав­то­номно и пес­те­ли­во об­щес­т­во се пос­ре­ща с ши­ро­ко одоб­ре­ние, ма­кар при­вър­же­ни­ци­те му да са обе­ди­не­ни око­ло раз­лич­ни ка­у­зи: от­ри­ца­те­лен ико­но­ми­чес­ки рас­теж, от­каз от про­дук­тив­ност, прек­ва­ли­фи­ци­ра­но и до­ри ус­той­чи­во раз­ви­тие. Ло­зун­гът на Зе­ле­ни­те про­тив про­дук­тив­ност­та нап­ри­мер съ­от­вет­с­т­ва на­пъл­но на то­ва, ко­е­то “про­тив­ни­ци­те на рас­те­жа”, чле­но­ве на Мре­жа­та на про­тив­ни­ци­те на рас­те­жа за пос­т­раз­ви­тие (ROCAD) [1], раз­би­рат под от­ри­ца­те­лен ико­но­ми­чес­ки рас­теж. Съ­що­то съв­па­де­ние се наб­лю­да­ва и с по­зи­ци­я­та на дви­же­ни­е­то Attac, ко­е­то в ед­на от бро­шу­ри­те си пле­ди­ра за пре­ми­на­ва­не към пос­те­пен­но и ра­зум­но за­ба­вя­не на ма­те­ри­ал­ния рас­теж, при кон­к­рет­ни со­ци­ал­ни ус­ло­вия, ка­то пър­ви етап към от­ри­ца­те­лен рас­теж на всич­ки опус­то­ши­тел­ни и гра­би­тел­с­ки фор­ми на про­из­вод­с­т­во [2].

Пре­о­це­ня­ва­не, пре­ос­мис­ля­не, прес­т­рук­ту­ри­ра­не, пре­ло­ка­ли­зи­ра­не, пре­раз­п­ре­де­ля­не, на­ма­ля­ва­не, пов­тор­но из­пол­з­ва­не, ре­цик­ли­ра­не – осем са вза­и­мо­за­ви­си­ми­те це­ли, ко­и­то мо­гат да за­дейс­т­ват доб­ро­де­тел­ния кръг. И на­ис­ти­на, спо­ра­зу­ме­ни­е­то по стой­нос­ти­те, на­ло­же­ни от не­об­хо­ди­ма­та “пре­о­цен­ка”, об­х­ва­ща не са­мо при­вър­же­ни­ци­те на от­ри­ца­тел­ния рас­теж, за­що­то ня­кои от зас­тъп­ни­ци­те на ус­той­чи­во­то или на ал­тер­на­тив­но­то раз­ви­тие пра­вят сход­ни пред­ло­же­ния. Пре­по­ръч­ва­ни­те още през 1975 г. от фон­да­ция “Даг Ха­мар­с­кьолд” мер­ки за са­мо­ог­ра­ни­ча­ва­не съв­па­дат с те­зи на под­дръж­ни­ци­те на от­ри­ца­тел­ния рас­теж: да се ог­ра­ни­чи кон­су­ма­ци­я­та на ме­со, да се пос­та­ви гор­на гра­ни­ца на пот­реб­ле­ни­е­то на пет­рол, сгра­ди­те да се из­пол­з­ват по-ико­но­мич­но, да се про­из­веж­дат сто­ки за по-трай­на упот­ре­ба, да се пре­мах­нат час­т­ни­те ав­то­мо­би­ли, и т.н. [3].

Ни­кой не ос­пор­ва не­об­хо­ди­мост­та от сил­но на­ма­ля­ва­не на по­ка­за­те­ля “еко­ло­ги­чен от­пе­ча­тък”, а кол­ко­то до ос­та­на­ло­то, все­ки е съг­ла­сен с на­пи­са­но­то от Джон Стю­ърт Мил в сре­да­та на XIX в.: “Вся­ка чо­веш­ка дей­ност, ко­я­то не во­ди до не­ра­зум­но пот­реб­ле­ние на не­въз­с­та­но­ви­ми су­ро­ви­ни или не раз­ру­ша­ва не­об­ра­ти­мо окол­на­та сре­да, би мог­ла да се раз­ви­ва без­к­рай­но. В час­т­ност дей­нос­ти­те, ко­и­то мно­го хо­ра смя­тат за най-же­ла­ни и най-удов­лет­во­ри­тел­ни – об­ра­зо­ва­ние, из­кус­т­во, ре­ли­гия, фун­да­мен­тал­ни из­с­лед­ва­ния, спорт и чо­веш­ки от­но­ше­ния – мо­гат да дос­тиг­нат до ис­тин­с­ки раз­ц­вет” [4].

Да оти­дем по-да­леч. Кой е про­тив за­щи­та­та на пла­не­та­та, опаз­ва­не­то на окол­на­та сре­да, съх­ра­ня­ва­не­то на фло­ра­та и фа­у­на­та? Кой пре­по­ръч­ва кли­ма­тич­ни ано­ма­лии и раз­ру­ша­ва­не на озо­но­вия слой? Във все­ки слу­чай, ни­то един по­ли­тик на от­го­во­рен пост. На­ми­рат се до­ри ди­рек­то­ри на пред­п­ри­я­тия, вис­ши ръ­ко­вод­ни кад­ри и ико­но­ми­чес­ки фак­то­ри, взи­ма­щи ре­ше­ния, бла­гоп­ри­ят­но нас­т­ро­е­ни към ра­ди­кал­на смя­на на ори­ен­та­ци­я­та, за да се спа­си чо­веш­ки­ят род от еко­ло­гич­на­та и со­ци­ал­на­та кри­за.

Сле­до­ва­тел­но е не­об­хо­ди­мо да се иден­ти­фи­ци­рат по-точ­но про­тив­ни­ци­те на ед­на по­ли­ти­чес­ка прог­ра­ма за от­ри­ца­те­лен ико­но­ми­чес­ки рас­теж, преч­ки­те за ней­но­то при­ла­га­не, как­то и по­ли­ти­чес­ка­та фор­ма на ед­но “еко­съ­об­раз­но” об­щес­т­во.

Кои са “вра­го­ве­те на на­ро­да” ?

Да се оп­ре­де­ли ли­це­то на про­тив­ни­ка е дос­та труд­на за­да­ча, за­що­то ни­то ико­но­ми­чес­ки­те су­бек­ти, ни­то тран­с­на­ци­о­нал­ни­те ком­па­нии, ко­и­то ре­ал­но дър­жат власт­та, не са спо­соб­ни да я уп­раж­ня­ват пря­ко. Как­то от­бе­ляз­ва Сю­зън Стрейндж, ня­кои от ос­нов­ни­те от­го­вор­нос­ти на дър­жа­ва­та в ус­ло­ви­я­та на па­зар­на ико­но­ми­ка (…) в днеш­но вре­ме не се по­е­мат от ни­ко­го [5]. От ед­на стра­на, “Биг Бра­дър” е ано­ни­мен, а от дру­га – за­ви­си­мо­то по­ло­же­ние на су­бек­ти­те по­ве­че от вся­ко­га е плод на соб­с­т­ве­на­та им во­ля, за­що­то ма­ни­пу­ла­тив­но­то въз­дейс­т­вие на рек­ла­ма­та е мно­го по-ко­вар­но от то­ва на про­па­ган­да­та… При те­зи ус­ло­вия как да се из­п­ра­виш “по­ли­ти­чес­ки” сре­щу ме­га­ма­ши­на­та?

Край­на­та ле­ви­ца да­ва след­ния тра­ди­ци­о­нен от­го­вор: ка­пи­та­лис­ти­чес­ка­та същ­ност е в ос­но­ва­та на всич­ки преч­ки и на всич­ки на­ши про­я­ви на без­си­лие. Въз­мо­жен ли е от­ри­ца­те­лен ико­но­ми­чес­ки рас­теж, без да се из­ле­зе от ка­пи­та­лиз­ма [6]? За да да­дем от­го­вор на то­зи въп­рос, тряб­ва да из­бег­нем вся­ка­къв дог­ма­ти­зъм, ако ис­ка­ме яс­но да оп­ре­де­лим труд­нос­ти­те.

Нем­с­ки­ят Wuppertal Institute пред­ло­жи дос­та иг­ри от ти­па “все­ки пе­че­ли”, в ко­и­то учас­т­ват при­ро­да­та и ка­пи­та­лът. Та­къв е сце­на­ри­ят “Не­га Ват” [7], кой­то пред­ла­га че­ти­рик­рат­но на­ма­ля­ва­не на кон­су­ми­ра­на­та енер­гия, за­до­во­ля­вай­ки съ­щи­те пот­реб­нос­ти. Да­нъ­ци, стан­дар­ти, бо­ну­си, сти­му­ли, на­ход­чи­во суб­си­ди­ра­не би­ха мог­ли да нап­ра­вят при­мам­ли­во доб­ро­де­тел­но­то по­ве­де­ние и та­ка да се из­бег­нат зна­чи­тел­ни раз­хи­ще­ния. В Гер­ма­ния нап­ри­мер ус­пеш­но са из­п­роб­ва­ни сис­те­ми за зап­ла­ща­не на сгра­ди­те, об­вър­за­ни не тол­ко­ва с раз­хо­ди­те за пос­т­ро­я­ва­не­то им, кол­ко­то с енер­гий­на­та им ефек­тив­ност. Го­ля­ма гру­па сто­ки (ко­пир­ни ма­ши­ни, хла­дил­ни­ци, ав­то­мо­би­ли и др.) би­ха мог­ли да се на­е­мат, вмес­то да се ку­пу­ват, ко­е­то ще прек­ра­ти неп­рес­тан­на­та про­из­вод­с­т­ве­на над­п­ре­ва­ра и ще съз­да­де ус­ло­вия за пос­то­ян­но ре­цик­ли­ра­не. Да­ли то­ва би до­ве­ло и до из­бяг­ва­не на “ефек­та на от­с­ко­ка”, т.е. уве­ли­ча­ва­не­то в край­на смет­ка на пот­реб­ле­ни­е­то на су­ро­ви­ни? Ед­ва ли.

Еко­съ­об­раз­ни­ят ка­пи­та­ли­зъм е въз­мо­жен на те­о­рия, но е не­ре­а­лис­ти­чен на прак­ти­ка. Той на­ис­ти­на би до­вел до сил­ни ре­гу­ли­ра­щи ме­ха­низ­ми, най-мал­ко­то за да на­ло­жи на­ма­ля­ва­не на еко­ло­гич­ния от­пе­ча­тък. За­ви­си­ма­та от ги­ган­т­с­ки­те тран­с­на­ци­о­нал­ни фир­ми все­об­ща сис­те­ма на па­зар­на ико­но­ми­ка ня­ма спон­тан­но да се на­со­чи към “доб­ро­де­тел­ния” път на “еко­ка­пи­та­лиз­ма”. Ано­ним­ни­те и фун­к­ци­о­нал­ни ма­ши­ни за ди­ви­ден­ти ня­ма да се от­ка­жат от вре­ди­тел­с­ка­та си дей­ност без при­ну­ди­тел­ни мер­ки. До­ри да са при­вър­же­ни­ци на са­мо­ре­гу­ли­ра­не­то, тех­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли не раз­по­ла­гат със сред­с­т­ва­та да го на­ло­жат на “са­мот­ни­те ез­да­чи”, т.е. на ог­ром­но­то мно­зин­с­т­во, об­се­бе­но от ми­съл­та за бър­зи и мак­си­мал­ни пе­чал­би от ак­ци­и­те си. Ако ня­как­ва ин­с­ти­ту­ция има по­доб­ни ре­гу­ли­ра­щи пра­во­мо­щия (дър­жа­ва, на­род, син­ди­кат, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция, ООН, и т.н.), тя ще дър­жи ця­ла­та власт и ще мо­же да пре­де­фи­ни­ра пра­ви­ла­та на со­ци­ал­на­та иг­ра. С дру­ги ду­ми, тя би “преин­с­ти­ту­и­ра­ла” об­щес­т­во­то.

Би мог­ла да се об­мис­ли въз­мож­ност­та за ог­ра­ни­ча­ва­не на власт­та от са­ма­та власт, как­то по вре­ме­то на ре­гу­ла­ци­и­те на Кейнс-Форд и на со­ци­ал­де­мок­ра­ти­те. Кла­со­ва­та бор­ба из­г­леж­да (вре­мен­но?) не­ак­ту­ал­на. Проб­ле­мът е, че ка­пи­та­лът из­ле­зе по­бе­ди­тел, приб­ра на прак­ти­ка всич­ки за­ло­зи, до­ка­то ние наб­лю­да­вах­ме без­по­мощ­но, до­ри без­раз­лич­но, пос­лед­ни­те дни на за­пад­на­та ра­бот­ни­чес­ка кла­са. Сви­де­те­ли сме на три­ум­фа на “все­об­ща­та мар­ке­ти­за­ция” на све­та. Все­об­х­ват­ни­ят ка­пи­та­ли­зъм не мо­же да не уни­що­жи пла­не­та­та, как­то уни­що­жа­ва об­щес­т­во­то, тъй ка­то въ­об­ра­жа­е­ми­те ос­но­ви на па­зар­но­то об­щес­т­во се опи­рат на свръ­хи­зо­би­ли­е­то и не­о­буз­да­но­то гос­под­с­т­во.

Та­ка че об­щес­т­во­то на ико­но­ми­чес­кия от­ри­ца­те­лен рас­теж не мо­же да се мис­ли без из­ли­за­не от ка­пи­та­лиз­ма. Но та­зи удоб­на фор­му­ла по­каз­ва ис­то­ри­чес­ко раз­ви­тие, ко­е­то е всич­ко дру­го, ос­вен прос­то… Лик­ви­ди­ра­не­то на ка­пи­та­лис­ти­те, заб­ра­на­та на час­т­на­та соб­с­т­ве­ност вър­ху сред­с­т­ва­та за про­из­вод­с­т­во, пре­мах­ва­не­то на на­ем­ния труд или на па­ри­те би­ха зап­ра­ти­ли об­щес­т­во­то в ха­ос с це­на­та на ма­сов те­ро­ри­зъм, кой­то оба­че ня­ма да ус­пее да уни­що­жи па­зар­ни­те пред­с­та­ви. Да се из­бя­га от раз­ви­ти­е­то, ико­но­ми­ка­та и рас­те­жа не оз­на­ча­ва от­каз от всич­ки со­ци­ал­ни ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то ико­но­ми­ка­та си е прис­во­и­ла (па­ри, па­за­ри и до­ри на­е­мен труд), а “вграж­да­не­то” им в дру­га ло­ги­ка.

Как­во да се пра­ви? Ре­фор­ма или ре­во­лю­ция?

Ня­кои прос­ти, наг­лед до­ри бе­зо­бид­ни мер­ки са в със­то­я­ние да за­дейс­т­ват доб­ро­де­тел­ни­те кръ­го­ве на от­ри­ца­тел­ния ико­но­ми­чес­ки рас­теж [8]. Ед­на пре­ход­на ре­фор­ма­тор­с­ка прог­ра­ма от ня­кол­ко точ­ки би поз­во­ли­ла да се из­в­ле­кат “ра­зум­ни” по­у­ки от пос­та­ве­на­та ди­аг­но­за.

Нап­ри­мер:

- да се вър­нем към по­ка­за­тел “еко­ло­ги­чен от­пе­ча­тък”, ра­вен или по-ма­лък от ед­на пла­не­та, т.е. към ма­те­ри­ал­но про­из­вод­с­т­во, рав­но на то­ва от 1960-1970 г.;
- ин­тер­на­ли­за­ция на тран­с­пор­т­ни­те раз­хо­ди;
- пре­ло­ка­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те;
- въз­с­та­но­вя­ва­не на сел­с­ко­то зе­ме­де­лие;
- сти­му­ли­ра­не на “про­из­вод­с­т­во­то” на ко­лек­тив­ни бла­га;
- че­ти­рик­рат­но на­ма­ля­ва­не на пре­раз­хо­да на енер­гия;
- пред­п­ри­е­ма­не на се­ри­оз­ни сан­к­ции сре­щу раз­хо­ди­те за рек­ла­ма;
- въ­веж­да­не на мо­ра­то­ри­ум вър­ху тех­но­ло­гич­ни­те ино­ва­ции, из­вър­ш­ва­не на се­ри­оз­на рав­нос­мет­ка и пре­о­ри­ен­ти­ра­не на на­уч­но-тех­ни­чес­ки­те из­с­лед­ва­ния в за­ви­си­мост от но­ви­те на­со­ки.

Пос­та­ве­на­та в цен­тъ­ра на та­зи прог­ра­ма ин­тер­на­ли­за­ция на “вън­ш­на­та не­и­ко­но­мич­ност” (ще­ти, по­ро­де­ни от дей­ност­та на су­бект, кой­то прех­вър­ля вър­ху об­щес­т­во­то раз­хо­ди­те за та­зи дей­ност), съ­об­ра­зе­на с ор­то­док­сал­на­та те­о­рия на ико­но­ми­ка­та, би поз­во­ли­ла пос­те­пен­но да се пре­ми­не към об­щес­т­во на ико­но­ми­чес­ки от­ри­ца­те­лен рас­теж. Всич­ки еко­ло­гич­ни и со­ци­ал­ни пос­ле­ди­ци би тряб­ва­ло да са за смет­ка на пред­п­ри­я­ти­я­та, ко­и­то са ги при­чи­ни­ли. Да си пред­с­та­вим въз­дейс­т­ви­е­то на ин­тер­на­ли­за­ци­я­та на раз­хо­ди­те за тран­с­порт, об­ра­зо­ва­ние, бе­зо­пас­ност, без­ра­бо­ти­ца и т.н. вър­ху на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на на­ши­те об­щес­т­ва! Те­зи “ре­фор­ма­тор­с­ки” мер­ки, чий­то прин­цип е фор­му­ли­ран още в на­ча­ло­то на ХХ в. от ли­бе­рал­ния ико­но­мист Ар­тър Пи­гу, би­ха до­ве­ли до ис­тин­с­ка ре­во­лю­ция.

За­що­то пред­п­ри­я­ти­я­та, под­чи­не­ни на ка­пи­та­лис­ти­чес­ка­та ло­ги­ка, ще бъ­дат дос­та обез­ку­ра­же­ни. Знае се, че ни­коя зас­т­ра­хо­ва­тел­на ком­па­ния ве­че не се съг­ла­ся­ва да пок­ри­ва яд­ре­ни и кли­ма­тич­ни рис­ко­ве или та­ки­ва, свър­за­ни с ГМО. Мо­жем да си пред­с­та­вим до как­во па­ра­ли­зи­ра­не би до­ве­ло за­дъл­же­ни­е­то да се пок­ри­ва са­ни­тар­ни­ят, со­ци­ал­ни­ят (без­ра­бо­ти­ца­та), ес­те­ти­чес­ки­ят риск. На пър­во вре­ме, по­ра­ди “не­рен­та­бил­ност­та” на мно­го дей­нос­ти, сис­те­ма­та ще бло­ки­ра. Но на­ли то­ва е до­пъл­ни­тел­но до­ка­за­тел­с­т­во за не­об­хо­ди­мост­та да се из­ле­зе от по­ло­же­ни­е­то, как­то и въз­мо­жен пре­ход към ал­тер­на­тив­но об­щес­т­во?

Прог­ра­ма­та за по­ли­ти­ка на ико­но­ми­чес­ки от­ри­ца­те­лен рас­теж е па­ра­док­сал­на, за­що­то пер­с­пек­ти­ва­та за при­ла­га­не на ре­а­лис­тич­ни и ра­зум­ни пред­ло­же­ния има сла­би шан­со­ве да бъ­де при­е­та и още по-сла­би да ус­пее, без то­тал­на под­рив­на дей­ност, ми­на­ва­ща през осъ­щес­т­вя­ва­не­то на ед­на уто­пия – та­зи на из­г­раж­да­не на ал­тер­на­тив­но об­щес­т­во. Та­ко­ва об­щес­т­во изис­к­ва без­б­рой кон­к­рет­ни мер­ки, не­що, ко­е­то Маркс е от­ка­зал да нап­ра­ви – кух­ня­та в кръч­ми­те на бъ­де­ще­то. Нап­ри­мер не­об­хо­ди­мост­та от лик­ви­ди­ра­не на ги­ган­т­с­ки­те ком­па­нии. Вед­на­га из­ник­ват без­чет въп­ро­си: до как­ви раз­ме­ри тряб­ва да се сви­ят те­зи ги­ган­ти? Въз ос­но­ва на как­ви по­ка­за­те­ли – обо­рот, брой на ра­бот­ни­ци­те – тряб­ва да ста­не то­ва? Как тех­ни­чес­ки­те мак­ро­сис­те­ми да се ус­во­ят от зве­на с мал­ки раз­ме­ри? Тряб­ва ли вед­на­га да се из­к­лю­чат ня­кои ви­до­ве дей­нос­ти или ня­кои ме­то­ди [9]?

Във всич­ки слу­чаи ще въз­ник­нат мно­гоб­рой­ни и де­ли­кат­ни проб­ле­ми на пре­хо­да. Ед­на ма­щаб­на прог­ра­ма за кон­вер­сия нап­ри­мер би мог­ла да пре­вър­не ав­то­мо­бил­ни­те за­во­ди във фаб­ри­ки, ко­и­то да про­из­веж­дат ма­ши­ни за енер­гий­на кон­вер­сия [10]. Бла­го­да­ре­ние на по­доб­на прог­ра­ма мно­го нем­с­ки жи­лищ­ни сгра­ди от пот­ре­би­те­ли са се пре­вър­на­ли в чис­ти про­из­во­ди­те­ли на елек­т­ро­е­нер­гия. Нак­рат­ко, лип­с­ват не ре­ше­ния, а ус­ло­вия за при­е­ма­не­то им.

Гло­бал­на дик­та­ту­ра или мес­т­на де­мок­ра­ция?

Рас­те­жът е не­об­хо­дим на кон­су­ма­тив­ни­те об­щес­т­ва, за­що­то без пер­с­пек­ти­ва­та на ма­со­во­то пот­реб­ле­ние не­ра­вен­с­т­ва­та би­ха би­ли не­по­но­си­ми (те ве­че са за­поч­на­ли да ста­ват та­ки­ва в ре­зул­тат на кри­за­та в ико­но­ми­ка­та на рас­те­жа). Тен­ден­ци­я­та към из­рав­ня­ва­не на ус­ло­ви­я­та е въ­об­ра­жа­е­ма­та ос­но­ва на съв­ре­мен­ни­те об­щес­т­ва. Не­ра­вен­с­т­ва­та се при­е­мат са­мо вре­мен­но, за­що­то дос­тъ­път до бла­га, до вче­ра при­о­ри­тет са­мо на при­ви­ле­ги­ро­ва­ни­те, днес ста­ва ма­сов, а то­ва, ко­е­то днес е лукс, ут­ре ще бъ­де дос­тъп­но за всич­ки.

Ето за­що не са мал­ко те­зи, ко­и­то се съм­ня­ват в спо­соб­ност­та на т.нар. де­мок­ра­тич­ни об­щес­т­ва да пред­п­ри­е­мат на­ло­жи­тел­ни­те мер­ки и виж­дат из­ход от труд­нос­ти­те са­мо в ня­как­ва ав­то­ри­тар­на екок­ра­ция: еко­фа­ши­зъм или еко­то­та­ли­та­ри­зъм. Ня­кои мис­ли­те­ли от най-вис­ши­те сфе­ри на им­пе­ри­я­та об­мис­лят по­доб­ни ре­ше­ния, за да спа­сят сис­те­ма­та [11]. Из­п­ра­ве­ни пред уг­ро­за­та за жиз­не­но­то им рав­ни­ще, ма­си­те от Се­ве­ра ка­то че ли са склон­ни да се ос­та­вят в ръ­це­те на де­ма­го­зи­те, ко­и­то обе­ща­ват да го за­па­зят в за­мя­на на тях­на­та сво­бо­да с це­на­та на за­дъл­бо­ча­ва­не на не­ра­вен­с­т­ва­та на пла­не­та­та и в край­на смет­ка с лик­ви­ди­ра­не на зна­чи­тел­на част от чо­веш­кия род [12]. Об­ло­гът при от­ри­ца­тел­ния ико­но­ми­чес­ки рас­теж е съв­сем друг: прив­ле­ка­тел­ност­та на ху­ба­ва­та уто­пия и те­жес­ти­те на при­ну­ди­тел­на­та про­мя­на мо­гат да до­ве­дат до “де­ко­ло­ни­за­ция на ко­лек­тив­но­то въ­об­ра­же­ние” и да по­ро­дят доб­ро­де­тел­ни по­ве­де­ния в пол­за на ед­но ра­зум­но ре­ше­ние – мес­т­на еко­ло­гич­на де­мок­ра­ция.

Съ­жи­вя­ва­не­то на мес­т­но­то на­ча­ло е на­ис­ти­на въз­мо­жен път към спо­ко­ен от­ри­ца­те­лен ико­но­ми­чес­ки рас­теж, мно­го по-си­гу­рен от ня­как­ва проб­ле­ма­тич­на уни­вер­сал­на де­мок­ра­ция. Меч­та­та на ед­но обе­ди­не­но чо­ве­чес­т­во, ка­то ус­ло­вие за хар­мо­нич­но фун­к­ци­о­ни­ра­не на пла­не­та­та, на­пус­ка ко­лек­ци­я­та от фал­ши­ви доб­ри идеи, ко­и­то но­си обик­но­ве­ни­ят за­па­ден ет­но­цен­т­ри­зъм. Раз­но­об­ра­зи­е­то на кул­ту­ри­те е не­съм­не­но ус­ло­вие за мир­на со­ци­ал­на тър­го­вия [13].

Ве­ро­ят­но де­мок­ра­ци­я­та мо­же да съ­щес­т­ву­ва са­мо ако по­ли­сът е с мал­ки раз­ме­ри и сил­но при­вър­зан към соб­с­т­ве­ни­те си цен­нос­ти [14]. Спо­ред Та­кис Фо­то­пу­лос ге­не­ра­ли­зи­ра­на­та де­мок­ра­ция пред­по­ла­га кон­фе­де­ра­ция на де­мо­си, т.е. мал­ки хо­мо­ген­ни еди­ни­ци с око­ло 30 000 жи­те­ли [15]. Спо­ред не­го при та­ко­ва на­се­ле­ние е въз­мож­но по­ве­че­то ос­нов­ни пот­реб­нос­ти да се за­до­во­ля­ват от мес­т­ни из­точ­ни­ци. Ве­ро­ят­но ще се на­ло­жи мно­го от съв­ре­мен­ни­те ги­ган­т­с­ки гра­до­ве да се раз­д­ро­бят на ня­кол­ко де­мо­са [16]. Ще се сфор­ми­рат мал­ки “квар­тал­ни ре­пуб­ли­ки”, до­ка­то се осъ­щес­т­ви но­во­то те­ри­то­ри­ал­но ус­т­ройс­т­во, за ко­е­то меч­тае Ал­бер­то Ма­ня­ги. Той пред­по­ла­га слож­на и дъл­га фа­за (пет­де­сет-сто го­ди­ни) на оз­д­ра­вя­ва­не, през ко­я­то ня­ма да се съз­да­ват но­ви об­ра­бот­ва­е­ми зо­ни, ня­ма да се из­г­раж­дат но­ви ко­му­ни­ка­ци­он­ни пъ­ти­ща чрез ус­во­я­ва­не на пус­те­е­щи зе­ми и бла­та, а на­ис­ти­на ще се оз­д­ра­вят и ре­кон­с­т­ру­и­рат еко­ло­гич­ни­те и те­ри­то­ри­ал­ни­те сис­те­ми, раз­ру­ше­ни и за­ра­зе­ни от чо­веш­ко­то при­със­т­вие, и та­ка ще се съз­да­де но­ва ге­ог­ра­фия [17].

Уто­пия, ще ка­же­те? Та­ка е. Но мес­т­на­та уто­пия е мо­же би по-ре­а­лис­тич­на, от­кол­ко­то се смя­та, за­що­то от то­ва, ко­е­то граж­да­ни­те кон­к­рет­но са пре­жи­ве­ли, про­из­ти­чат очак­ва­ни­я­та и въз­мож­нос­ти­те. Да се явиш на мес­т­ни­те из­бо­ри, твър­ди Та­кис Фо­то­пу­лос, да­ва въз­мож­ност да за­поч­неш да про­ме­няш об­щес­т­во­то от­до­лу на­го­ре, ко­е­то е един­с­т­ве­на­та де­мок­ра­тич­на стра­те­гия – за раз­ли­ка от дър­жав­ни­чес­ки­те ме­то­ди (ко­и­то ис­кат да про­ме­нят об­щес­т­во­то от­го­ре на­до­лу, ка­то заг­раб­ват дър­жав­на­та власт) и от т.нар. под­хо­ди на “граж­дан­с­ко­то об­щес­т­во” (ко­и­то изоб­що ня­мат за цел да про­ме­нят сис­те­ма­та) [18].

В ед­на “мно­жес­т­ве­на” пред­с­та­ва от­но­ше­ни­я­та меж­ду раз­лич­ни­те по­ли­си в пла­не­тар­но­то се­ло би­ха мог­ли да бъ­дат ре­ше­ни чрез “де­мок­ра­ция на кул­ту­ри­те”. Тук би ста­ва­ло ду­ма съв­сем не за ня­как­во све­тов­но пра­ви­тел­с­т­во, а за ми­ни­ма­лен ар­бит­ра­жен ор­ган меж­ду су­ве­рен­ни по­ли­ти­ки с най-раз­ли­чен ста­тут. Ал­тер­на­ти­ва­та, ко­я­то се стре­мя да пред­ло­жа (на све­тов­но­то пра­ви­тел­с­т­во), от­бе­ляз­ва Рай­мон Па­ни­кар, е би­о­ре­ги­о­нът, т.е. ес­тес­т­ве­ни­те ра­йо­ни, в ко­и­то ста­да­та, рас­те­ни­я­та, жи­вот­ни­те, во­ди­те и хо­ра­та об­ра­зу­ват уни­кал­но и хар­мо­нич­но ця­ло. (…) Ще тряб­ва да се стиг­не до ня­ка­къв мит, кой­то да нап­ра­ви въз­мож­на уни­вер­сал­на­та ре­пуб­ли­ка, без учас­ти­е­то на пра­ви­тел­с­т­во, без кон­т­рол, без све­тов­на по­ли­ция. То­ва изис­к­ва друг вид вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду би­о­ре­ги­о­ни­те [19].

Как­то и да е, съз­да­ва­не­то на “де­мок­ра­тич­ни” мес­т­ни ини­ци­а­ти­ви е по-”ре­а­лис­тич­но” от то­ва на све­тов­на де­мок­ра­ция. Ако е из­к­лю­че­но ди­рек­т­но да се сва­ли гос­под­с­т­во­то на ка­пи­та­ла и на ико­но­ми­чес­ки­те си­ли, ос­та­ва въз­мож­ност­та да се дейс­т­ва ди­си­ден­т­с­ки. Та­ка­ва е стра­те­ги­я­та на са­па­тис­ти­те и на суб­ко­ман­дан­те Мар­кос. Пов­тор­но­то зав­ла­дя­ва­не или изоб­ре­тя­ва­не на commons (ко­му­нал­ни, об­щи бла­га, прос­т­ран­с­т­во на об­щ­ност­та) и ор­га­ни­за­ци­я­та на ав­то­но­ми­я­та в би­о­ре­ги­о­на на Чи­а­пас са въз­мож­на илюс­т­ра­ция, ма­кар и в раз­ли­чен кон­текст, на ди­си­ден­т­с­кия мес­тен под­ход [20]

[1] www.apres-developpement.org
[2] Attac, Le Developpement a-t-il un avenir ?, Mille et une nuits, Paris, 2004, p. 205-206.
[3] Camille Madelain, “Brouillons pour l’avenir: contributions au debat sur les alternatives”, Les nouveaux Cahiers de l’IUED, n° 14, PUF, Paris-Genиve 2003. p. 215).
[4] John Stuart Mill, Principes d’economie politique [Ос­но­ви на по­ли­ти­чес­ка­та ико­но­ми­я], Dalloz, Paris, 1953, p. 297.
[5] Susan Strange, Chi governa l’economia mondiale ? Crisi dello stato e dispersione del potere, Il Mulino, coll. “ Incontri “, Bolognа, 1998.
[6] Дис­ку­сия по та­зи те­ма бе про­ве­де­на в: La Decroissance, Lyon, n° 4, septembre 2004.
[7] Пред­ло­же­ние, нап­ра­ве­но от сдру­же­ни­е­то Nega Watt, в ко­е­то чле­ну­ват око­ло двай­сет ек­с­пер­ти и прак­ти­чес­ки учас­т­ни­ци в кон­т­ро­ли­ра­но­то тър­се­не на енер­гия и в раз­ви­ти­е­то на въз­с­та­но­ви­ми из­точ­ни­ци на енер­гия. Вж. www.negawatt.org/index.htm
[8] Без то­ва да пре­чи да се взе­мат дру­ги здра­вос­лов­ни за об­щес­т­во­то мер­ки, ка­то об­ла­га­не­то на фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, или на­ла­га­не на мак­си­ма­лен до­ход.
[9] Иван Илич смя­та, че ня­кои оръ­дия на тру­да са дру­же­люб­ни, а дру­ги не, и ни­ко­га ня­ма да бъ­дат та­ки­ва: вж. Ivan Illich, La Convivialite [Дру­же­лю­би­е­то], Seuil, Paris, 1973, с. 51.
[10] Вж. Maurizio Pallante, Un futuro senza luce ?, Editori Riuniti, Roma 2004.
[11] То­ва се об­съж­да съв­сем се­ри­оз­но от ед­но по­лу­тай­но сдру­же­ние на ели­та на пла­не­та­та, гру­па­та от Бил­дер­берг.
[12] Вж. William Stanton, The Rapid growth of Human Population 1750-2000, Histories, Consequences, Issues, Nation by Nation, Multi-Science Publishing, Brentwood, 2003.
[13] Вж. пос­лед­на­та гла­ва на Justice sans limites, Fayard, 2003.
[14] Takis Fotopoulos, Vers une democratie generale. Une democratie directe, economique, ecologique et sociale (Към все­об­ща де­мок­ра­ция. Пря­ка, ико­но­ми­чес­ка, еко­ло­ги­чес­ка и со­ци­ал­на де­мок­ра­ция), Seuil, 2001, p. 115.
[15] В древ­на Гър­ция ес­тес­т­ве­но­то по­ли­ти­чес­ко прос­т­ран­с­т­во е гра­дът, кой­то включ­ва от­дел­ни квар­та­ли и ма­ха­ли.
[16] Пак там., с. 215.
[17] Alberto Magnaghi, Le projet local, Mardaga, Bruxelles, 2003, p. 38.
[18] Takis Fotopoulos, цит. съч., с. 241.
[19] Raimon Pannikar, Politica e interculturalita, L’Altrapagina, Citta di Castello, 1995, p. 22-23.
[20] По­не та­къв ана­лиз пра­ви Гус­та­во Ес­те­ва в Celebration of Zapatismo, Multiversity and Citizens International, Penang, 2004.

Източник: bg.mondediplo.com

Advertisements

4 thoughts on “Еко­фа­ши­зъм и еко­де­мок­ра­ция

 1. Как ще се вземат и приемат решенията на Общото събрание на ООН? Предлагам с три четвърти от гласовете на местните суверенни общности ( тук не става въпрос за тяхната национална принадлежност). Ако приемем,че една общност се състои средно от 30 000 души,при сегашната численост на населението на планетата Земя , се касае общо за около 300 000 субекта , от които 75 % са 225 000 гласа с които ще се взема и прилага дадено спорно или безспорно общо решение по даден въпрос , който касае всички общности.По този начин ще се избегне групирането им по различни въпроси в ущърб на други.Местните въпроси,които касаят съществуването и дейността вътре в самата общност ,ще се решават съгласно местното традиционно право,изчистено .от религиозни и бивши властови забежки с античовешка същност , а общите въпроси и взаимоотношения ,по общоприети закони задължителни за всеки един член на всяка една общност.Спазването и прилагането на тези принципи е задължение на управлението на всяка една общност.Контролът по изпълнението се предоставя на Съвета за сигурност при ООН(който няма да има нищо общо със сегашният , а ще е съобразен с общоприетите интереси на всички общности) Финансиране дейнността на ООН ще става от вноски на всички общности,съобразени с икономическото състояние на отделната общност , в предходната година.До отпадането на парите като регулатор, се установява обща парична еденица..Икономическите помощи и дотации във вид на кредити и заеми трябва да бъдат премахнати ..Икономическите помощи ще се изразяват в научни иновации и разработки касаещи развитието на общнотта,в аспекта на нейните спецефични природо-икономически условия.Те ще бъдат безвъзмездни и целесъобразни,като ще се изисква задължителен резултат.Ще се финансират от общите вноски и от глобите при евентуални еконарушения.Т.е. подаяния няма да има , а общи действия за спомагане икономическото благосъстояние на отделната общност,която се нуждае от това.

       Всичко това и много други полезни неща за прогресивното развитие на човечеството и природата в която той съществува ще са възможни само ако задължително се тръгне по пътя на бързото постепенно отпадане на държавата в сегашната си същност ,а в бъдеще поколенията да забравят да я прилагат,като регулатор създаващ неравенство и войни.       НА РАБОТА ХОРА ! МНОГО РАБАТА НИ ЧАКА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ!
  
 2. А не е ли по-добре да си направим пряка демокрация като в Швейцария ? Референдуми….референдуми….референдуми….Една стъпка да не могат да направят политиците ни, без да са ни попитали . Мисля, че това е бъдещето на България.

  • Да Алекс , по лесно е. Но на света хубавите работи не стават лесно,а с много труд и усилия.Ти пак говориш за политици, нали ги отхвърлихме ,като ненужни и вредни. И друго Алекс,сигурно знаеш колко много кръв и човешки мъки има полепнали по парите,а те са нещото в което се крепи най-много“демокрацията“ в Швейцария. Привет приятелю Мисли самостоятелно.

 3. Много добра идея,макар и плаха и затова незавладяваща изведнъж порочното консуматорско мислене на сегашният обикновен хомосапиенс.Трябва идеята да се обсъди обстойно и доразвие на първо време и когато се формулира достатъчно точно и правилно да се създаде организация във вид на движение,което да създаде свои клетки във вече оздравените и функциониращи местни структури,след което да се пристъпи към съвместно,организирано и повсеместно настъпление срещу сегашните капиталистически образувания и опори. На първо време населението да ходи и да гласува само на местни избори.и след като избере своята местна власт , всячески да съдействува за нейното укрепване.Държавата да съществува временно,до отпадането и, само като церемониална и защитна функции , но да и бъдат отнети всички икономически такива.Премахване на всички кредитно-инвестиционни функции на банките.До отпадането на парите като регулация,остават само монетарните функции на националните банки.Възстановяване на ДСКаси.Повсеместен бой по глобализма . Световният пазар да бъде наистина свободен.Да се премахнат всички междудържавни , .кредитни,стопански икономически,търговски,политически и военни обединения и съюзи.Повишаване ролята на ООН , чрез обсъждане и вземане на решения в нейното общо събрание,само въпроси касаещи местните общности . То да бъде организирано на мандатен принцип,относно състава който взема решенията,а всяка една местна структура гласува или дава своите предложения по електронен път,чрез свой представител с персонален електронен код.Общ световен електронен сървър да бъде изграден към ООН ,който да бъде свързан с националните такива,докатъо те съществуват.Космическото пространство да не се използува за военни целиОбщите природни ресурси и тези на космическото пространство да се разработват и използуват ,само в съответствие на една общоприета и утвърдена от ООН Екологична ХАРТА,а разработването им да се извършва от и под контрола на ООН по предложение на Общото събрание на ООН. И така нататък мили хора. Давайте сволите предложения,систематизирайте ги,разпространявайте ги,ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ на базата на идеята за ЕКОЛОГИЧНО съществуване. Напред и дерзайте.Вас ще ви пречат само готованковците,използвачите и всички нарушители на 10-те „божи“ заповеди.Те ще стават все по9 малко и по незначителни,когато започнат да се убеждажат,че ТРУДЪТ и ПРОСВЕТАТА са двата фактора ,чрез които се стига най лесно до ИСТИНАТА.

Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s